Finska samlarmynt – från oss ut i världen

Logga in

Hej

Din kundvagn är tom.

Dataskyddsbeskrivningens innehåll:

 • För vilket ändamål samlas mina personuppgifter och på vilka grunder behandlar vi uppgifter?
 • Vilka uppgifter om mig samlas in?
 • Från vilka källor samlas mina uppgifter?
 • Används cookies på webbplatsen, och vilka är de?
 • Hur skyddas mina personuppgifter?
 • Vem behandlar mina personuppgifter?
 • Överlåts mina personuppgifter till andra?
 • Tredje parter
 • Hur länge sparas mina uppgifter?
 • Hur kan jag påverka uppgifterna om mig som samlats in?
 • Är det obligatoriskt att lämna uppgifter, och vilka följder har det om jag inte ger mina personuppgifter?
 • Använder Nordic Moneta mina positionsuppgifter?
 • Kan den här dataskyddsklausulen ändras?
 • Vem kan jag kontakta?

1. För vilket ändamål samlas mina personuppgifter och på vilka grunder behandlar vi uppgifter?

Vi använder personuppgifter endast för på förhand fastställda legitima ändamål. Vi säkerställer också att vi alltid har minst en legitim grund för behandling av varje uppgift. De centrala syftena med och grunderna för behandlingen är:

Erbjuda och leverera produkter och tjänster. Vi använder personuppgifterna i kundregistret för sedvanlig kundadministration, leverans av produkter och tjänster och för att uppfylla andra avtalsenliga åligganden och rättigheter, fakturering och indrivning samt skötsel av eventuella rättsliga krav. För dessas del är vår legitima grund för behandling av personuppgifter fullgörande och förberedande av avtal samt vårt berättigade intresse För förbättring av tjänsterna, marknadsföring, skötsel och utveckling av kundrelationerna samt utveckling av andra motsvarande tjänster och kundrelationer inom nätbutiken och till den anknutna tjänster.

Av kunder som betalar enligt faktura frågar vi efter personbeteckningen. Rätten att samla in och förvara den här uppgiften grundar sig på bedömning av krediten, fakturering och den eventuellt nödvändiga indrivningen. Vi förvarar personbeteckningen så länge som det är motiverat för verksamheten.

Marknadsföring och kundkommunikation. Vi använder personuppgifter också för direktmarknadsföring, anpassning av innehållet på digitala marknadsföringskanaler samt e-postmarknadsföring. Kundkommunikationen genomför vi på basis av vårt berättigade intresse. Direktmarknadsföring som genomförs per post genomför vi på basis av vårt berättigade intresse, likaså e-postmarknadsföring till existerande kunder. Direktmarknadsföringen per e-post till potentiella konsumentkunder grundar sig för behandlingens del på personens medgivande. Vare sig direktmarknadsföringen grundar sig på medgivande eller inte, kan personen när som helst förbjuda till hen riktad direktmarknadsföring. Vi kan också bilda profiler av våra kunder som vi utnyttjar i direktmarknadsföringen eller för riktning av budskap eller innehåll. En person kan när som helst återta sitt samtycke till marknadsföring. Detta påverkar ändå inte legitimiteten av behandlingen som utförts före återtagandet.

Utveckling av våra produkter och tjänster. Vi utvecklar kontinuerligt vår till samlande av Nordic Monetas mynt och medaljer anknutna affärsverksamhet, så vi kan också använda personuppgifter för detta ändamål på basis av vårt berättigade intresse.

De registrerade har typiskt själva antingen en kundrelation till Nordic Moneta, alternativt är de potentiella kunder till Nordic Moneta eller så har de annars på eget initiativ meddelat sina kontaktuppgifter exempelvis då de abonnerade på den avgiftsfria kundtidningen.

2. Vilka uppgifter om mig samlas in?

 • Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress mm.
 • Demografiska uppgifter såsom födelsetid, kön, titel eller yrke, modersmål mm.
 • Föremål för intresse, såsom produktgrupper som kunden själv har meddelat osv.
 • Köpdata såsom datum för inköp, produktdata mm.
 • Marknadsföringshistoria såsom datum för meddelanden, förbud mot och tillstånd till marknadsföring, deltaganden i tävlingar mm.
 • Internet-historien, såsom uppgifter om webbplatserna som besökts osv.
 • Tillstånd och medgivanden
 • Uppgifter som getts i svar på enkäter
 • Andra uppgifter som samlats med tillstånd av användaren

3. Från vilka källor samlas mina uppgifter?

Personen själv är den huvudsakliga informationskällan. Kontaktuppgifterna och de övriga profilerande uppgifterna fås huvudsakligen av kunden i anknytning till olika kampanjer och beställningar, genom vilka en kundrelation skapas. Uppgifterna om användningen av webbplatser fås via programvaror som underhåller webbplatser och andra programvaror. Vissa personuppgifter kan också erhållas från externa källor. För det första kan kundens namn- och adressuppgifter uppdateras via Befolkningsregistret. För det andra förbehåller vi oss rätten att i anknytning till beställningar kontrollera kundens kreditvärdighet i Avarda Oy:s system. 

Vi förbehåller oss rätten att banda kundsamtal för att spara godkännandet av order samt för utbildning och kvalitetskontroll. Banden förvaras i 6 månader.

Vi samlar också information i anknytning till användningen av vår webbplats med hjälp av Google Analytics och eventuella andra analystjänster.

Utöver grundinformation uppstår s.k. härledd information. Med denna avses information som genom analys har härletts från den konstaterade användningen av våra tjänster och/eller uppgiften som kunden själv har gett, såsom personens eventuella intressen eller segmentering i en viss grupp av samlare.

Härledd information används till förmån för kundkretsen bl.a. inom produktutveckling och riktning av reklam. Ifrågavarande analyser är affärsrelaterade uppgifter som inte överlåts vidare.

4. Används cookies på webbplatsen, och vilka är de?

Då du besöker vår nätbutik sparas cookies automatiskt på din apparats hårdskiva. Utan dessa fungerar nätbutiken inte. Du får mer information om cookies via den här länken.

5. Hur skyddas mina personuppgifter?

PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Informationsinnehållet i registret lagras i krypterat format på servrar i utrymmen som är underställda bevakning och passerkontroll 24/7.

Det är endast de anställda som i arbetet har rätt att behandla kunduppgifter som har rätt att använda systemet som innehåller kunduppgifter och att ändra kunduppgifter. De är bundna av sekretessplikt. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet. Rörelser i arbetslokalerna övervakas genom passersedlar. Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna befinner sig i låsta och bevakade utrymmen, och endast vissa på förhand utsedda personer har tillgång till uppgifterna. Uppgifter meddelas eller överlåts till utomstående endast på grund av lagstadgad anmälningsplikt, på begäran av kunden själv begäran eller enligt på lag grundad begäran av myndighet.

6. Vem behandlar mina personuppgifter?

Det är endast de anställda som i arbetet har rätt att behandla kunduppgifter som har rätt att använda systemet som innehåller kunduppgifter och att ändra kunduppgifter. Behandling av digitala personuppgifter förutsätter användarnamn och lösenord. Dessa, samt personerna som behandlar manuella uppgifter, har sekretessplikt.

7. Överlåts mina personuppgifter till andra?

Adressuppgifterna kan användas och överlåtas för marknadsföringsändamål enligt lagstiftningen om dataskydd och den här dataskyddsbeskrivningen. Uppgifterna förvaras och behandlas övervägande i elektroniskt format. Vi använder också underleverantörer i vissa ärenden som rör behandling av personuppgifter. Sådana är bland annat direktmarknadsföring och e-postmarknadsföring, lagringstjänster för data, ekonomiförvaltning och nätbaserade betaltjänster. Om vi lägger ut delar av behandlingen av personuppgifter på tredje parter, garanterar vi genom avtalsarrangemang att personuppgifterna behandlas enligt lagstiftningen om dataskydd och i övrigt på ett vederbörligt sätt.

Vi har vid behov rätt att överlåta vår kunds personbeteckning, exempelvis till en utomstående finansiär eller inkassoaktör. Därvid säkerställer vi att också mottagaren har lagenlig rätt att behandla personbeteckningen och att dess användningsändamål är nödvändigt.

I regel överlåter vi inte uppgifter till mottagare utanför EU eller EES. Om vi överför uppgifter till mottagare utanför EU eller EES, ser vi till att skyddet för personuppgifter är på tillräckligt hög nivå bland annat genom att i laga ordning avtala om frågor som anknyter till personuppgifternas konfidentialitet och hanteringen av dem, exempelvis (1) genom att använda modellklausuler godkända av Europeiska unionens kommission, (2) överföra uppgifterna till företag som EU-US Privacy Shield-certifierats (endast i USA belägna mottagare), (3) genom att överföra uppgifterna till länder med tillräckligt dataskydd enligt en lista som hålls av EU:s kommission och även i övrigt så, att personuppgifterna behandlas enligt denna dataskyddsklausul.

Nordic Monetas kunder har rätt att förbjuda att deras uppgifter överlåts och används för marknadsföringsändamål genom att meddela detta skriftligt till Nordic Moneta, t.ex. per e-post till webmaster@suomenmoneta.fi.

Uppgifter kan överlåtas till tredje parter också annars på sätt som beskrivs i det följande stycket.

8. Tredje parter

 • Vi kan överlåta uppgifter om den registrerade till tredje parter i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning och tillämplig lag. 
 • Vi kan till våra annonsörer överlåta segmentuppgifter om registrerade som observerats för riktning av reklam. Annonsörerna får inte koppla samman dessa uppgifter med identifierade användares personuppgifter utan den registrerades medgivande.
 • Vi kan överlåta den registrerades personuppgifter enligt behöriga myndigheters eller andra behöriga aktörers på vid varje tid gällande lag grundade krav.
 • Vi kan överlåta uppgifter för vetenskaplig eller historisk forskning förutsatt att uppgifterna har ändrats till ett sådant format att objektet för uppgiften inte kan identifieras på basis av dem.
 • Om vi säljer, köper, fusionerar eller på annat sätt organiserar vår affärsverksamhet, kan den registrerades personuppgifter överlåtas till köparna och dessas rådgivare.
 • Uppgifter kan överlåtas för direktmarknadsföringsändamål samt till opinions- och marknadsundersökningar och andra motsvarande utredningar i enlighet med lagstiftningen om dataskydd.
 • Om den registrerade har gett sitt medgivande till elektronisk direktmarknadsföring från Nordic Monetas samarbetspartner, kan den registrerades uppgifter överlåtas till noggrant utvalda samarbetspartner för marknadsföringsändamål.

9. Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina personliga uppgifter så länge som det är nödvändigt för användningsändamålet eller kundrelationen eller som lagen föreskriver. Dessutom kan vissa uppgifter sparas längre till den del som det är nödvändigt för i lag föreskrivna förpliktelser såsom ansvar som berör bokföring och handel med konsumenter och som bevis för att dessa genomförts på ett relevant sätt.

På begäran av kunden kan en personuppgift raderas från systemet eller anonymiseras, och uppgiften används inte längre för ändamålen som räknas upp i denna beskrivning förutsatt att vi inte har någon annan grund för behandlingen som skulle berättiga eller förplikta oss att spara personuppgifterna.

För en del av uppgifterna förutsätter lagen längre förvaring av personuppgifter för bl.a. följande ändamål:

 • Bokföringslagen fastslår längre förvaringstider för uppgifter oberoende av om materialet innehåller materialet personuppgifter eller inte.
 • Loggdata från systemen samlas in och förvaras på i lag föreskrivet sätt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder en lagenlig och trygg webbutik.
 • Säkerhetskopior av butikens databaser och system i syfte att trygga data, korrigera felsituationer och säkerställa dataskyddet och verksamhetens kontinuitet tas i tillräcklig utsträckning.

Vi kan också vid behov uppdatera uppgifter eller korrigera fel som förekommer i uppgifterna.

10. Hur kan jag påverka uppgifterna om mig som samlats in, och vilka rättigheter har jag?

En person har rätt att granska sina egna uppgifter som lagrats i registret och få kopior av dessa. Begäran om insyn ska göras antingen som en skriftlig undertecknad ansökan adresserad till den som ansvarar för registerärenden eller genom att avtala ett möte på vårt kontor i Helsingfors. Avtala mötet via vår kundtjänst, vid mötet ska besökaren kunna styrka sin identitet.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är legitim, kan du också rikta en klagan till en behörig övervakningsmyndighet (dataombudsmannen)

Återtagande av medgivande
Om vi behandlar dina uppgifter på basis av ditt medgivande, kan du när som helst återta ditt medgivande genom att meddela oss.

Rätt att få tillgång till uppgifterna och framställa begäran om insyn
Du har rätt till att av oss få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som gäller dig och information om vilka till dig anknutna personuppgifter vi behandlar. Dessutom har du rätt att få kompletterande uppgifter om grunderna för behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att få fel korrigerade
Du har rätt att anhålla att vi korrigerar felaktiga eller föråldrade eller i övrigt bristfälliga personuppgifter om dig.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring
Även om vi inte skulle behandla dina personuppgifter på basis av ditt medgivande, kan du när som helst förbjuda behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyfte.

Rätt att motsätta sig behandling
Om vi behandlar dina personuppgifter på basis av allmänt intresse eller vårt berättigade intresse, har du rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter till den del som det inte finns någon viktig grund för behandlingen som skulle åsidosätta din rätt eller om behandlingen inte är nödvändig på grund av ett rättsligt anspråk. Observera att vi i en sådan situation sannolikt inte längre kan betjäna dig.

Rätt att begränsa behandlingen
Du har i vissa situationer rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att få uppgifterna överförda
Om vi har behandlat dina uppgifter på basis av ditt medgivande eller för att fullgöra ett avtal, har du rätt att få uppgifterna som du levererade till oss i elektroniskt format i ett allmänt använt format, så uppgifterna kan överföras till en annan tjänsteleverantör.

11. Är det obligatoriskt att lämna uppgifter, och vilka följder har det om jag inte ger mina personuppgifter?

Största delen av personuppgifterna lämnas frivilligt, det gäller i synnerhet potentiella kunder. Att överlåta uppgifter och behandla dem för fullgörande av avtal är ändå till vissa delar obligatoriskt i en kundrelation, för att vi ska kunna verifiera att personen med vilken vi ingår avtal är den som hen utger sig för att vara och uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser och å andra sidan att säkerställa att våra egna rättigheter uppfylls. Att överlåta uppgifter är alltså obligatoriskt närmast i anknytning till ingående och uppfyllande av avtal.

Av kunder som faktureras frågar vi efter personbeteckningen – begäran är juridiskt grundad på kreditgivning. Om vi inte får kundens personbeteckning, eller om förutsättningarna för kreditgivning på basis av denna inte uppfylls, kan vi enligt eget skön vägra kunden rätten att betala enligt faktura. Vi förvarar personbeteckningar som överlåtits till oss mycket omsorgsfullt, på i lag påbjudet sätt.

12. Använder Nordic Moneta mina positionsuppgifter?

Nordic Moneta varken samlar in eller använder positionsuppgifter från kundernas internetanslutningar eller mobila apparater.

13. Kan den här dataskyddsklausulen ändras?

Dataskyddsklausulen uppdateras vid behov i enlighet med gällande lagstiftning och då utvecklingen av våra tjänster eller vår verksamhet det kräver.

14. Vem kan jag kontakta?

Vi ber er att i första hand kontakta Monetas kundtjänst.

Kundtjänst 24 h/dygn
tfn 010 80 80 40 *)
Personlig betjäning vard. kl. 9-15
*) Samtalets pris från trådtelefon är 0,0835 €/samtal + 0,0655 €/min och från mobilnätet 0,0835 €/samtal + 0,1805 €/min.
info@suomenmoneta.fi
www.suomenmoneta.fi

Personuppgiftsansvarig:
Oy Nordic Moneta Ab/Suomen Moneta
PB 770
00101 Helsingfors

FO-nummer 1611712-3

Kontaktperson som ansvarar för dataskyddsärenden
Elina Petäjäniemi, tfn 010 80 80 40
Suomen Moneta

Monetų namaiLa Maison de la Monnaie Belge SPRLNárodní Pokladnice - jeden z hlavních distributorů pamětních mincí a medailíThe London Mint Office. Unrivalled experts in the fascinating world of coins.Samlerhuset. Ingen forpliktelser - 30 dager full returrettLatvijas Monētu namsSuomen Moneta ostaa kiinnostavia ja kysyttyjä juhlarahoja asiakkailta myös takaisinEesti MündiäriMønthuset Danmark. Danmarks største forhandler af mønter og medaljer.